Reklamační řád

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tento reklamační řád („Reklamační řád“) společnosti NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277 („Prodávající“), vymezuje vzájemná práva a povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění u zboží dodávaného na trh Prodávajícím („Zboží“) a osobou, která toto Zboží za účelem jeho užití zakoupila („Kupující“). Není-li uvedeno jinak, mají výrazy zde použité s počátečním velkým písmenem význam uvedený ve Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího („VOP“), které jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího. 

2.  ZÁRUKA

2.1  Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce trvání pěti (5) let ode dne převzetí Zboží Kupujícím (dále jen „Záruční doba“). Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží zakoupené Kupujícím bude po stanovenou Záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

2.2  Záruka se nevztahuje na vady způsobené či vzniklé zejména v důsledku:

(a)  nesprávného skladování Zboží před instalací a uvedením do provozu, tj. skladováním na místě a za podmínek, které jsou v rozporu s příslušnou výrobkovou normou a prohlášením o shodě (nestanoví-li Prodávající písemně jinak), podmínkami uvedenými ve VOP, příručce pro uživatele, návodu k použití, katalogu či jiném dokumentu, který pro tyto účely Prodávající vydal či označil; 

(b)  nevhodné, chybně navržené nebo chybně provedené instalace Zboží, za kterou se považuje zejména instalace provedená v rozporu s podmínkami a požadavky stanovenými v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
(c)  nesprávného užití Zboží, za které se považuje zejména užití Zboží v rozporu s kterýmkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
(d)  užití Zboží za jiným účelem, než jaký je stanoven v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
(e)  opotřebení Zboží spojené s přirozeným během životnosti Zboží a běžným použitím (např. varistoru svodičů přepětí);
(f)  nadměrného užití Zboží, tj. užitím v rozporu s doporučením či instrukcemi Prodávajícího (např. překročením počtu deklarovaných pracovních cyklů);
(g)  užití Zboží v rozporu s jakoukoliv provozní či montážní podmínkou stanovenou ve výrobkové normě či kterémkoliv jiném dokumentu uvedeným pod bodem a) výše;
(h)  užití Zboží v prostředí či na místě, kde dochází k působení vnějších vlivů a které neodpovídají podmínkám stanoveným či doporučeným Prodávajícím;
(i)  nesprávné údržby Zboží, za kterou se považuje údržba prováděná v rozporu s kterýmkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
(j)  připojení Zboží k jinému Zboží či jakémukoliv jinému výrobku či zařízení jinak, než jak je doporučeno či stanoveno Prodávajícím v kterémkoliv z dokumentů uvedeným pod bodem a) výše;
(k)  jakékoliv změny či úpravy Zboží, které byly provedeny Kupujícím či jakoukoliv třetí osobou s výjimkou osoby určené či schválené Prodávajícím;
(l)  vnějších vlivů mimo kontrolu Prodávajícího, za které se považuje zejména působení slunečního či jiného záření, elektromagnetického pole, vniknutí tekutiny, vniknutí prachu, pylu či jakéhokoliv předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkrat na vstupech či výstupech, napětí vzniklé při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, nebo vliv chemických procesů; a
(m) vyšší moci, za níž se považuje zejména záplava, povodeň, požár, zásah blesku, zemětřesení, stávka či občanské nepokoje. 

2.3  Za rozpor s kupní smlouvou se nepovažuje a reklamační nárok nebude uznán v případě, kdy Zboží nemá vadu, avšak neplní funkce předpokládané či očekávané Kupujícím; nebo tyto funkce plnit nemůže, neboť jeho instalace byla navržena či provedena takovým způsobem, že Zboží tyto funkce ani objektivně plnit nemohlo. Za vadu se také nepovažuje jakákoliv odlišnost ve velikosti, barvě či tvaru Zboží v porovnání s jeho vyobrazením uvedeným v katalogu či jiném dokumentu Prodávajícího.

3.  REKLAMACE A EVROPSKÁ ZÁRUKA

3.1  Kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vadu Zboží vzniklou v průběhu Záruční doby (dále jen „Reklamace“) v jakékoliv provozovně uvedené v seznamu předloženém Kupujícímu při nákupu Zboží či dostupném na internetových stránkách Prodávajícího (dále jen „Seznam“).

3.2  Kupující je za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu oprávněn uplatnit Reklamaci i mimo území státu, v němž bylo Zboží zakoupeno, je-li takový stát (provozovna) uveden v Seznamu.

3.3  Podmínkou pro uplatnění nároku na Reklamaci je:

(a)  označení osoby, která Zboží zakoupila a která Reklamaci uplatňuje;
(b)  označení Zboží, které je předmětem Reklamace (typ, kód a další identifikační údaje o Zboží);
(c)  předložení originálu dokladu o zakoupení Zboží; 
(d)  vyplnění reklamačního listu v jazyce státu, v němž je Reklamace uplatněna; 
(e)  podrobný popis vady Zboží a způsob, jakým se vada projevuje; 
(f)  podrobný popis způsobu zapojení a užití Zboží;
(g)  preferovaný způsob vyřízení Reklamace; a
(h)  uplatnění vady výhradně v autorizovaném servisu, uvedeném v Seznamu.

3.4  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, a to následujícím způsobem:

(a)  jde-li o vadu odstranitelnou, má Kupující nárok požadovat (i) odstranění vady opravou Zboží, (ii) dodání chybějícího Zboží; nebo (iii) přiměřenou slevu z Kupní ceny; a
(b)  jde-li o vadu neodstranitelnou, má Kupující nárok požadovat (i) výměnu Zboží; (ii) slevu z Kupní ceny; nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. 

3.5  Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že Reklamaci uplatní (i) v jiném státě než ve kterém Zboží zakoupil; či (ii) u jiného subjektu, než u kterého Zboží zakoupil (např. pokud Kupující Zboží zakoupil u třetí osoby a Reklamaci uplatňuje přímo u Prodávajícího), bude odlišně od článku 3.4 tohoto Reklamačního řádu Reklamace vyřízena výhradně formou opravy či výměny Zboží. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o významu tohoto ujednání se výslovně stanovuje, že v případech dle první věty tohoto článku nelze Reklamaci vyřídit formou slevy a nelze od kupní smlouvy, na základě které bylo Zboží zakoupeno, odstoupit.

3.6  Volba nároku na způsob odstranění vady Zboží náleží Kupujícímu. Tento nárok je omezen v případě Reklamace dle článku 3.5 tohoto Reklamačního řádu.

4.  PLATNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

4.1  Tento Reklamační řád je platný od 1. ledna 2015